Algemene Voorwaarden.

Voorwaarden van toepassing

1. Op alle met Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching  & Counseling gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen

2.1 Met Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching  & Counseling gesloten overeenkomsten leiden voor Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap in redelijkheid verlangd kan worden.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

3.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de activiteit schriftelijk te geschieden.

Opleidingen/conferenties/cursussen

3.1.1 Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

Maatwerk

3.1.2 Bij annulering van door Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling, op verzoek van de opdrachtgever, ontwikkelde opleidingen/cursussen (al dan niet in-company) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling  gemaakte kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling gemaakte kosten.

Betaling

4.1 Alle door Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen de wettelijke termijn van dertig dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

4.2 Als van Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

Intellectuele eigendom

5.1 Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid

6.1 Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling toe te rekenen tekortkoming is Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling. Als Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst

6.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Persoonsregistratie

7.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling wordt aan Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Natuurlijk Ontvouwen Training, Coaching & Counseling zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Groningensingel 551
6835 EW Arnhem

06-41099828
Email: info@audryfransen.nl

KvK nr. 69829772 te Arnhem
BTW nr. NL089765072B01